תקנון האתר

אנו מברכים אותך על כניסתך לאתר. האתר מציע מידע, שירותים ומוצרים (להלן "השירות") באתר
שכתובתו: www.Astudent.co.il (להלן "האתר", "Astudent", ו/או "אתר החברה") בכפוף לתנאי השימוש (להלן: "התנאים"). המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם ו/או תאגיד אשר יוצר קשר או מתקשר עם האתר. המונח "תוצרים" להלן משמעו כל סוג של ייעוץ, התקשרות, הכרות, חוזה וכו'. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מכוונים לשני המינים כאחד ואין בכך כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.

משתמש יקר, השימוש באתר מותנה בקריאה,הבנה והסכמתך לתנאים המפורטים להלן:

התנאים:

1. האתר נבנה ועוצב במטרה לספק מידע כללי, הסברים ודוגמאות בנוגע לשירותים סטטיסטיים, מחקריים ואקדמיים שהאתר ו/או החברה ונציגיה מציעים או יציעו בעתיד. השירותים והמוצרים המוצעים הינם "כפי שהם" ואין באפשרות האתר ו/או החברה ו/או הבעלים ו/או עובדי החברה להבטיח שכל החומר המוצג בשירות יהיה חסין משיבושים, טעויות, טעויות דפוס ואי-דיוקים. האתר ו/או החברה ו/או הבעלים ו/או עובדי החברה לא יישאו בחבות ו/או אחריות בין במישרין ובין בעקיפין לכל שגיאה,טעות, מחדל,
מחיקה, או פגם בתוכנו של האתר ו/או במידע המסופק. האתר, בעליו, החברה ועובדי החברה לא יישאו באחריות לכל פעולה שננקטה והתבססה על המידע שהוצג באתר ולשינויים שנעשו על ידי המשתמש
ו/או על ידי צד שלישי בחומר המוצג באתר. המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.

2. אין בשירות הניתן באתר כדי לחייב את החברה ו/או הבעלים לרבות עובדיהם ונציגיהם, או ליצור זכויות שאינן מוקנות בהוראת כל דין. כל התקשרות עסקית עם המשתמש ו/או הלקוח באתר כפופה ומותנית באופן מוחלט בחתימת הלקוח/ה ונציג/י החברה/האתר על הסכם התקשרות עסקית (להלן: "ההתקשרות העסקית") המיועד ספציפית לרכישת שירות ו/או מוצר.

3. בכל עת ש- Astudent מסייעת לגוף פרטי ו/או עסקי להשלים את עבודתו, אין לראות בתוצרת אותה מגישה "Astudent" ללקוח (פרטי או עסקי) משום עבודה גמורה, או תחליף לעבודת מחקר עצמאית של הגוף הפרטי ו/או העיסקי. אין לעשות כל שימוש בכל מידע, או חומר אותו מספקת "Astudent", אשר עשוי להוות פגיעה או עבירה על כללי האתיקה המחקרית הנהוגים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל ו/או על כל דין וחוק של מדינת ישראל בפרט.                                                                   י

4. Astudent מודיעה כי אין לה ולא תהיה לה כל אחריות עקיפה או ישירה לגבי החומרים אותם היא מספקת. בכלל זה לא תהיה "Astudent" ו/או החברה ו/או הבעלים ו/או עובדי החברה אחראים לכל טעות, חוסר דיוק, פירוש מוטעה ו/או שגיאות ניסוח, אשר עשויים להימצא בחומר אותו החברה מספקת. למען הסר ספק, יובהר גם כי "Astudent" אינה ולא תהיה אחראית לכל נזק, הוצאות, אובדן, עגמת נפש, אשר ייגרמו ללקוח הפרטי ו/או העיסקי כתוצאה משימוש בחומר/או בשירות אשר יסופק לו על ידה.

5. אין לעשות כל שימוש בכל שירות ו/או מוצר ו/או בתוצרים של האתר ו/או החברה ו/או בעלי החברה ו/או עובדי החברה, וכן בשמות, סימני המסחר (בין אם רשומים ובין אם לא) של Astudent ללא אישור מראש ובכתב מהנהלת האתר.

6. זכויות היוצרים בפרסומי האתר, כולל אלו המתפרסמים בשירות זה, שייכות לחברה/לאתר ו/או לבעלי האתר. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות,איורים, טבלאות, תרשימים ויישומי תוכנה ( להלן: "החומר המוגן"), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר. כל שימוש בלתי מורשה בחומר המוגן עלול להוות הפרת זכויות יוצרים, סימני מסחר וכן חוקים ותקנות רלוונטיים.

7. באתר נמצאים לינקים (קישורים) לאתרים חיצונים (להלן: "קישורים"). הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד. אין לראות בחומר כלשהו המוצג באתר כדבר המעניק בכל צורה שהיא הרשאה להשתמש בכל קניין רוחני השייך לצד שלישי כלשהו (לרבות וללא הגבלה לזכויות יוצרים, סימן מסחר, סימן רשום, או סוד מסחרי). המובא וכל מידע מקושר אינו מתפרסם על ידי החברה, מטעמה,
בעידודה או בהסכמתה. אין לפרש קישורים לאתרי צד שלישי כמתן המלצה או העדפה על ידי החברה לרבות עובדיה ונציגיה לאתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים, למוצרים, או לשירותים המוצגים בהם. הסדר בו מופיעים הקישורים באתר אינו מעיד בהכרח על טיב או חשיבות האתרים אליהם הם מובילים. תוכנם של אתרי צד שלישי עשוי להשתנות ולהתעדכן לעיתים תכופות. החברה תעשה כמיטב יכולתה לעדכן את תיאורי אתרי צד שלישי באתר החברה באופן שלם ומדויק ככל האפשר. אולם, אין ביכולת החברה להבטיח כי התיאור המוצג באתר החברה הוא הנכון, המתאים והעדכני ביותר. בשום מקרה, ובמידה המקסימאלית המותרת על פי החוק החל, החברה ו/או עובדי ו/או בעלי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק כספי, אובדן, הפסד או אחר שיגרם למשתמש מהסתמכות על המידע שמופיע באתרי צד שלישי שאליהם המשתמש הגיע באמצעות השירות והקישורים.

8. החברה לרבות עובדיה ונציגיה ו/או כל צד אחר המעורב בבניית האתר בכל צורה שהיא, לא ישאו בכל אחריות ולא יהיו חשופים לתביעה עבור כל נזק ו/או אובדן שינבעו במישרין ו/או בעקיפין, מקרי, תוצאתי ו/או עונשי, לרבות כל כישלון בביצוע, פגם, עיכוב בהפעלה או בשידור, כשל בקו התקשורת, וירוס מחשב, השמטה, הפרעה, מחיקה, גניבה או השמדה של רשומה, גישה בלתי מורשית אל רשומה, שימוש בלתי מורשה ברשומה, הנובעים מכניסה לאתר, שימוש בו ו/או בתוכנו, ו/או עקב כניסת המשתמש לאתרי צד שלישי.

9. הבעלים ו/או החברה רשאים לשנות בכל עת את מבנה האתר הכולל את השירות, מראהו, היקפו וזמינותו של השירות הניתן בו וכל היבט אחר הכרוך בו – והכל, מבלי לציין את ביצוע העדכון ותוכנו. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע,ו/או אי-ביצוע שינויים כאמור, ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם ו/או  אי-ביצועם. כל השינויים האמורים בתנאים יופיעו "כפי שהם" באתר החברה בעמוד זה. כאשר המשתמש נכנס לאתר החברה ו/או עושה בו שימוש לאחר שבוצעו שינויים בתנאים, הוא מסכים שאותם שינויים יחייבו אותו ללא סייג.

10. לא השתמש בעלי האתר ו/או האתר בזכות הניתנת לו, על-פי התנאים שלעיל, במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר דומה או שאינו דומה ואין להסיק מכך
ויתור כלשהו על זכות כלשהי של האתר ו/או מי מטעמו.

11. בכל שאלה אודות שירות זה, ושאלות נוספות הנוגעות לתחום פעילות החברה/האתר, ניתן לפנות
ישירות באמצעות כפתור "צור קשר".